تور آنکارا

3 شب و 4 روز

اعتبار تا 11 اردیبهشت

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

رایسیس

درجه هتل B.B

865000 تومان

949000 تومان

659000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

گلد

درجه هتل B.B

875000 تومان

1025000 تومان

659000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

اتاپ بلوار

درجه هتل B.B

875000 تومان

1025000 تومان

659000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

آمار

درجه هتل B.B

915000 تومان

1055000 تومان

685000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

پرستیژ

درجه هتل B.B

975000 تومان

1169000 تومان

729000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

بیانکو

درجه هتل B.B

979000 تومان

1199000 تومان

719000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

رویال آنکارا

درجه هتل B.B

915000 تومان

1109000 تومان

689000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

نوا پلاس

درجه هتل B.B

929000 تومان

1125000 تومان

699000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

کنت

درجه هتل B.B

969000 تومان

1189000 تومان

709000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

دوآرزیدنس

درجه هتل B.B

979000 تومان

1199000 تومان

719000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

آنمون

درجه هتل B.B

999000 تومان

1299000 تومان

759000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

رادیسون

درجه هتل B.B

1010000 تومان

1289000 تومان

739000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

بست

درجه هتل B.B

1010000 تومان

1289000 تومان

739000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

پارک

درجه هتل B.B

1025000 تومان

1309000 تومان

745000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

هیلتون

درجه هتل B.B

1039000 تومان

1329000 تومان

769000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

لاتانیا - ددمان سابق

درجه هتل B.B

1039000 تومان

1329000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

سورملی - استاندارد

درجه هتل B.B

1049000 تومان

1345000 تومان

765000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

سوئیس

درجه هتل B.B

1069000 تومان

1319000 تومان

809000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

شرایتون

درجه هتل B.B

1199000 تومان

1529000 تومان

839000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ریکسوس

درجه هتل B.B

1319000 تومان

1825000 تومان

615000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
رایسیس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

949000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

659000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت امریكا
گلد
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

659000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت امریكا
اتاپ بلوار
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

659000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
6 دقیقه تا سفارت امریكا
آمار
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1055000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

685000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 دقیق تا سفارت کانادا
پرستیژ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1169000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیق تا سفارت آمریکا
بیانکو
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

979000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

719000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا
رویال آنکارا
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1109000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

689000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا / 15 دقیقه تا سفارت کانادا
نوا پلاس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

929000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا
کنت
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

969000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1189000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

709000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیق تا سفارت آمریکا
دوآرزیدنس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

979000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

719000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا
آنمون
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

759000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
-
رادیسون
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1289000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا
بست
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1289000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
روبروی سفارت آمریکا
پارک
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1309000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت کانادا
هیلتون
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1039000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1329000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

769000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
5 دقیقه تا سفارت انگلیس
لاتانیا - ددمان سابق
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1039000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1329000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا
سورملی - استاندارد
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1049000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

765000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا - ترانسفر یک طرفه رایگان به سفارت آمریکا و کانادا
سوئیس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1069000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1319000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

809000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت کانادا
شرایتون
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1199000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1529000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

839000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 دقیقه تا سفارت آمریکا و کانادا
ریکسوس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1319000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

615000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
روبروی سفارت آمریکا

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

توضیحات:

  1. در صورت افزایش نرخ ارز ، مابه التفاوت دریافت میگردد.
  2. هتل و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  3. نرخ کودک زیر دوسال 95.000 تومان است.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافر می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور گرجستان نوروز 99

از ,3430000تومان

,4 شب و 5 روز

ویژه نوروز 99

Taban Air

تور آنتالیا

از ,2690000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 5 دی

Freebird Air

تور آنتالیا

از ,7511000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 10 و 11 خرداد

sun express

تور کوالالامپور سنگاپور

از ,3708000تومان

,4 شب کوالا+3 شب سنگاپور

اعتبار تا پایان تیر

Mahan Air

تور استانبول لحظه آخری

از ,1190000تومان

,4 شب و 5 روز

لحظه آخری

Mahan Air