تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 17 خرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GOLD APART

درجه هتل B.B

4580000 تومان

5900800 تومان

4040000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND KURDOGLU

درجه هتل H.B

5180000 تومان

6956800 تومان

4340000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5180000 تومان

6956800 تومان

4340000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

5240000 تومان

6871000 تومان

4370000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANTA MARIA

درجه هتل ALL

5480000 تومان

7484800 تومان

4490000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

5600000 تومان

7696000 تومان

4550000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND BLUE SKY

درجه هتل ALL

5600000 تومان

7696000 تومان

4550000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL KUSADASI

درجه هتل ALL

5840000 تومان

8118400 تومان

4670000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANOROMA HILL

درجه هتل ALL

5900000 تومان

8224000 تومان

4700000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SURTEL HOTEL

درجه هتل ALL

6020000 تومان

8435200 تومان

4760000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل H.B

6080000 تومان

8540800 تومان

4790000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

6740000 تومان

9702400 تومان

5120000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LADONIA ADAKULE

درجه هتل U.ALL

6800000 تومان

9808000 تومان

5150000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

6980000 تومان

10124800 تومان

5240000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

7400000 تومان

10864000 تومان

5450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

7700000 تومان

11392000 تومان

5600000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

7700000 تومان

11392000 تومان

5600000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

7880000 تومان

11708800 تومان

5690000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

8360000 تومان

12553600 تومان

5930000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

8480000 تومان

12764800 تومان

5990000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

8600000 تومان

12976000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

8600000 تومان

12976000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

9080000 تومان

13820800 تومان

6290000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

10880000 تومان

16988800 تومان

7190000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GOLD APART
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6956800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6956800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6871000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANTA MARIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7484800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7696000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7696000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8118400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANOROMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8224000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURTEL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8435200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8540800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9702400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LADONIA ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9808000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10124800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10864000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11392000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11392000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11708800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12553600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12764800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13820800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16988800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی -

توضیحات:

  1. کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. هزینه کودک زیر دوسال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

دانستنیهای مورد نیاز :