georgia-950602-1326-001.jpg

تور گرجستان نوروز 97

5 شب و 6 روز

ویژه نوروز 1397

Georgian Airways
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

POLO

درجه هتل B.B

1800000 تومان

2030000 تومان

1700000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LIKE

درجه هتل B.B

1900000 تومان

2230000 تومان

1750000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GARDEN

درجه هتل B.B

1930000 تومان

2280000 تومان

1780000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GNG

درجه هتل B.B

2150000 تومان

2730000 تومان

1880000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BIG BEGI

درجه هتل B.B

2150000 تومان

2730000 تومان

1880000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALPHABET

درجه هتل B.B

2280000 تومان

2980000 تومان

1930000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBERIA DIDUBE

درجه هتل B.B

2350000 تومان

3130000 تومان

1980000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NEAPOL

درجه هتل B.B

2430000 تومان

3280000 تومان

2000000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TBILISI TIMES

درجه هتل B.B

2500000 تومان

3430000 تومان

2080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

L PLAZA

درجه هتل B.B

2530000 تومان

3480000 تومان

2080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COLOMBI

درجه هتل B.B

2550000 تومان

3530000 تومان

2080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VILTON

درجه هتل B.B

2550000 تومان

3530000 تومان

2080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMERI

درجه هتل B.B

2580000 تومان

3580000 تومان

2080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAERTON

درجه هتل B.B

2700000 تومان

3830000 تومان

2150000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MUSEUM

درجه هتل B.B

2830000 تومان

4080000 تومان

2200000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS

درجه هتل B.B

2880000 تومان

4180000 تومان

1580000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASADORI

درجه هتل B.B

2950000 تومان

4330000 تومان

1580000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN

درجه هتل B.B

3580000 تومان

5580000 تومان

2580000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOT COURTYARD

درجه هتل B.B

3580000 تومان

5580000 تومان

2580000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOT TBILISI

درجه هتل B.B

3930000 تومان

6280000 تومان

2750000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU

درجه هتل B.B

4450000 تومان

7330000 تومان

3030000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BILTMORE

درجه هتل B.B

4450000 تومان

7330000 تومان

3080000 تومان

1490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALPHABET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBERIA DIDUBE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NEAPOL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TBILISI TIMES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMERI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOT COURTYARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOT TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

پکیج براساس قیمت پرواز 25 اسفند محاسبه گردیده لطفا به افزایش و کاهش قیمت‌ها طبق آمار توجه فرمایید.

قیمت‌های فوق برای تاریخ 16، 30 و 31 مارچ می‌باشد.

در تاریخ‌های 17، 18، 25، 26، 27، 28 و 29 مارچ مبلغ 300.000 تومان به مبالغ فوق اضافه می‌گردد.

در تاریخ‌های 19، 20، 21، 23 و 24 مارچ مبلغ 400.000 تومان به مبالغ فوق اضافه می‌گردد.

خدمات:

پرواز تفلیس با هماپیمایی جورجین ایرویز - ترانسفر فرودگاهی - اقامت به همراه صبحانه - تور لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی

مدارک:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

توضیحات:

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. قیمت کودک زیر 2 سال 395000 تومان می‌باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور کنیا نوروز 97

از ,14990000تومان

,8 شب و 9 روز

حرکت : 2 فروردین 1397

Emirates Airlines

تور روسیه ویژه جام جهانی 2018

از ,1999 دلار

,3 شب و 4 روز

ویژه جام جهانی 2018

Qeshm Airlines

تور روسیه ویژه جام جهانی 2018

از ,2999 دلار

,7 شب و 8 روز

ویژه جام جهانی 2018

Qeshm Airlines

تور اتریش آلمان فرانسه نوروز 97

از ,14590000تومان

,9 شب و 10 روز

حرکت : 28 اسفند

Austrian Airlines