kusadasi-950602-1338.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 13 مرداد

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BATIHAN APART

درجه هتل B.B

2990000 تومان

6790000 تومان

2790000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AYMA BEACH RESORT

درجه هتل H.B

3390000 تومان

7190000 تومان

2890000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LUANA SANTA MARIA

درجه هتل ALL

4390000 تومان

8090000 تومان

3390000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARBEL BY PALM WINGS

درجه هتل ALL

4390000 تومان

8490000 تومان

3490000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

4390000 تومان

8490000 تومان

3490000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

4690000 تومان

8990000 تومان

3890000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE VISTA HILL

درجه هتل ALL

5190000 تومان

9090000 تومان

4090000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADAKULE

درجه هتل ALL

5490000 تومان

9490000 تومان

4090000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FANTASIA

درجه هتل ALL

5990000 تومان

10190000 تومان

4290000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUHAN 360

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

10190000 تومان

4290000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

6390000 تومان

10790000 تومان

4490000 تومان

1690000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU

درجه هتل U.ALL

6690000 تومان

11290000 تومان

4590000 تومان

1690000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT KUSADASI

درجه هتل ALL

6790000 تومان

11390000 تومان

4590000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH RESORT

درجه هتل U.ALL

6890000 تومان

11390000 تومان

4590000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR HOTEL DLX

درجه هتل ALL

6990000 تومان

11590000 تومان

4790000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS KUSADASI

درجه هتل ALL

7090000 تومان

11790000 تومان

4790000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

7290000 تومان

12390000 تومان

5090000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY HOLIDAY

درجه هتل ALL

7990000 تومان

13790000 تومان

5290000 تومان

1690000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

8390000 تومان

14390000 تومان

5490000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

8990000 تومان

17490000 تومان

5690000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES

درجه هتل U.ALL

9790000 تومان

18090000 تومان

5690000 تومان

1690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BATIHAN APART
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AYMA BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LUANA SANTA MARIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARBEL BY PALM WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BLUE VISTA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FANTASIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUHAN 360
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
LE BLEU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
RAMADA RESORT KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR HOTEL DLX
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 330 ایران ایر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه - راهنما - یک گشت در ازمیر - یک گشت در کوش آداسی

توضیحات:

  1. نرخ کودک زیر 2 سال 190.000 تومان می باشد
  2. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  5. نرخ کودک با تخت براساس 1 کودک محاسبه شده است در صورت وجود 2 کودک در اتاق ، نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود.
  6. در صورت درخواست صندلی هما کلاس مبلغ 300.000 تومان به نرخ ها افزوده می گردد.
  7. کودک 6 تا 11 سال به عنوان کودک با تخت محاسبه میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید